นโยบายการให้บริการ

ในกรณีของการให้บริการทางด้านเอกสารกฎหมาย ท่านสามารถเข้าไปเลือกแบบฟอร์มเอกสารที่ท่านประสงค์จะใช้งานได้ ที่เมนู “สร้างเอกสาร” ซึ่งในเอกสารแต่ละฉบับจะมีระบุราคาของเอกสารกำกับแสดงไว้ในเอกสารแต่ละฉบับ และหากท่าน ประสงค์จะเลือกข้อสัญญาพิเศษของเอกสารทางกฎหมายฉบับนั้นๆ ท่านจะต้องชำระราคาเพิ่มเติมสำหรับข้อสัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้เป็นเพียงผู้ให้บริการแบบฟอร์มเอกสารกฎหมายโดยยึดหลักตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของ ประเทศไทยเท่านั้น ผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดๆ ในการที่ท่านนำเอกสารทาง กฎหมายดังกล่าวไปใช้งานไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น